Tjänster

Dina rättigheter
Försenat flyg
Inställt flyg
Nekad ombordstigning
Hur går processen till?

Dina rättigheter som flygpassagerare

Om du drabbas av ett försenat eller inställt flyg, eller nekas ombordstigning har du som flygpassagerare ett utökat skydd enligt ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004".

Europarlamentet och Europeiska Unionens råd har antagit denna förordning för att det ska finnas ett långtgående skydd för flygpassagerare vid problem som kan orsakas av långa väntetider och inställda flyg. Förordningen tjänstgör även som ett incitament för flygbolagen att göra det som står i deras makt för att förhindra för stora avvikelser från den ursprungliga resplanen, vilket gagnar dig som passagerare.

Beroende på omständigheterna och huruvida kriterierna för kompensation uppfylls enligt förordningen, är du som flygpassagerare berättigad mellan 250-600 euro i ersättning. Du är berättigad kompensation om du:

 • Flyger inom EU
 • Flyger från en flygplats inom EU
 • Flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU – och flygbolaget är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz

Kriterierna för kompensation påverkas också av flygdistansen och förseningens längd. Förordningen förpliktigar även flygbolagen att ge assistans och grundläggande service, samt att hålla sina passagerare informerade om deras rättigheter när ett problem, som exempelvis en flygförsening, uppstår.

I följande fall har du rätt till kompensation:

 • Försenat flyg - om ditt flyg anländer till slutdestinationen med en försening på mer än 3 timmar
 • Missat anslutningsflyg - om ditt flyg anländer till slutdestinationen med en försening på mer än 3 timmar på grund av ett missat anslutningsflyg. Alla flygningar måste ha skett under ett och samma bokningsnummer och ej köpts separat
 • Inställt flyg - om ditt flyg blir inställt och du informeras om detta mindre än 14 dagar före planerad avgång
 • Nekad ombordstigning - om ditt flyg är överbokat och du nekas att kliva ombord

Biljettpriset påverkar inte rätten till kompensation, men du får inte ersättning om du flög gratis eller till reducerat pris, som inte är tillgängligt för allmänheten. Om du har rest med ett bonusprogram har du fortfarande rätt till ersättning. Du måste också ha haft en bekräftad platsreservation på den aktuella flygningen, samt checkat in på föreskrivet sätt.

För mer information om EU-förordning 261/2004, läs här.

+
-

Force majeure

När flygbolaget inte har någon kontroll över omständigheterna och ej kan förhindra dess uppkomst infaller force majeure. När sådana oväntade händelser sker, så kallade "extraordinära omständigheter", är flygbolaget inte skyldigt att betala kompensation om händelsen ej kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Exempel på sådana omständigheter kan vara:

 • Avstängning av flygplats eller luftutrymme
 • Politisk instabilitet
 • Fågelkollision
 • Strejk (orsakad av tredje part)
 • Övriga säkerhetsrisker som ej kan undvikas (exempelvis extrema väderförhållanden)
+
-

Preskriptionstid

Preskriptionstiden varierar från land till land och avgörs av var flygbolagets huvudkontor är beläget och vilken juridisk instans som har jurisdiktion kring ärenden som berör flygbolaget. I Sverige gäller numera två månaders preskription. För att ha rätt till kompensation, måste kravet mot flygbolaget ställas inom "skälig tid". Det innebär att efter händelsen med det försenade, det inställda eller det överbokade flyget måste en reklamation göras senast inom två månader. Om du inom denna tidsfrist själv kontaktat flygbolaget med ett krav och ej fått någon respons, kan du överlåta fallet till oss och då anses du fortfarande ha gjort ditt anspråk i tid.

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Anmälan Tjänster Om oss Kontakt Mina sidor

Vi använder cookies på Flyginkasso.se.
Läs mer om cookies.