Allmänna villkor

Skriv ut / Print (PDF)

Avtal om service

Avtal mellan ”Klienten” (signerad elektroniskt) och ”Flyginkasso” (Robotic Law & Finance AB) om service enligt nedan. Denna avtalsversion gäller fr.o.m. 2019-09-09.

1. Servicen är att ta över Klientens fordran på flygbolaget, under vissa omständigheter driva fordran i domstol, ta emot betalning från flygbolaget i enlighet med fordran, redovisa det ekonomiska och juridiska utfallet samt utbetala avtalad andel av erhållen fordran.

2. ”Fordran” utgörs av rätt till kompensation enligt EU:s Air Passenger Right Regulation No 261/2004. När Klienten ingår detta avtal överlåter denne fordran på flygbolaget till Flyginkasso. Klienten har rätt till den kompensation som erhålls med anledning av fordran exklusive Flyginkassos avgift.

3. Som fordran räknas också alla andra fordringar klienten kan ha på flygbolaget, såsom förlorade resväskor, hotellövernattningar och merkostnader, och som klienten och Flyginkasso har kommit överens om ska omfattas av detta avtal.

4. Om Flyginkasso anser att fordran inte kommer att betalas av flygbolaget, har Flyginkasso rätt att ta fordran till allmän domstol för avgörande. Om Flyginkasso gör detta på eget initiativ, står Flyginkasso för rättegångskostnaderna. Flyginkasso har rätt att överlåta fordran till Klienten om Flyginkasso bedömer att fordran inte kommer att betalas av flygbolaget. I dessa fall företräder Flyginkasso Klienten i domstol om denne så önskar.

5. Om flygbolaget anser att denna överlåtelse inte är giltig och Flyginkasso inte vill ta denna sak i sig till rättsligt avgörande i domstol, ska detta avtal även tjäna som fullmakt gentemot flygbolaget att företräda Klientens krav i sin helhet.

6. När flygbolaget har betalt fordran till Flyginkasso, ska detta redovisas till Klienten inom tre arbetsdagar. Flyginkassos avgift är 19,8% (inkl. moms) av den erhållna kompensationen.

7. I fall där klienten erbjuds ersättning i annan form än kontanter förbinder sig klienten gentemot Flyginkasso att alltid begära kontanter. Om klienten likväl erhåller annan ersättning än kontanter skall värdet på detta omvandlas till kontanter och Flyginkasso ska erhålla sin avgift ovan baserat på detta värde. Administrationsavgift på 29 euro tillkommer när kunden erhåller annan ersättning än kontanter.

GDPR

8. The General Data Protection (GDPR), EU Regulation 2016/679 gäller i hela Europeiska Unionen.

9. All data används i enlighet med GDPR.

10. Flyginkasso använder klient data främst för att kunna tillhandahålla avtalad service till Klienten samt administrera servicen, marknadsföra servicen till klienten samt statistik. Flyginkasso kan använda kontaktuppgifter och typ av avtalad service för att marknadsföra annan service inom verksamheter med ägargemenskap.

11. Personlig data kan delas med tredje part i följande fall:

 • A. Klienten har gett samtycke
 • B. Syftet är direkt relaterat till fordran
 • C. Det är absolut nödvändigt för att förbereda, förhandla eller fullfölja servicen enligt detta avtal
 • D. Begäran riktas mot Flyginkasso i enlighet med tvingande lag
 • E. Data behövs för rättegångsförfarande
 • F. Data behövs ur datasäkerhetssynpunkt

10. Klienten ger sitt samtycke till användande av personuppgifter enligt ovan.

Ångerrätt och påminnelser

13. Klienten har rätt att ångra och frånträda detta avtal i enlighet med lag. Klienten har denna rätt under 14 dagar från ingånget avtal och kan när som helst under denna tidperiod och utan att ange skäl, frånträda avtalet. Meddelande om detta lämnas företrädesvis till Flyginkasso genom e-post, brev eller per telefon.

14. Klienten medger Flyginkasso att omedelbart påbörja servicen enligt detta avtal och är medveten om att klienten behöver ersätta Flyginkassos kostnader för det arbete som genomförts vid tidpunkten för att Klienten ångrar avtalet. Ersättning ska utgå för Flyginkassos kostnader i de fall en anmälan gjorts som behöver kompletteras och klienten efter flera påminnelser inte gör erforderlig komplettering. Om Flyginkasso redan har erhållit kompensation enligt fordran, så utgörs Flyginkassos kostnader av avgiften i sin helhet. I kompletteringsfallet utgörs Flyginkassos kostnader av en tiondel av maxersättningen per klient om 600 euro. Om klienten inte meddelar Flyginkasso sitt kontonummer för att motta ersättningen kommer Flyginkasso att skicka en påminnelse utan kostnad. Efter det kommer Flyginkasso att skicka en påminnelse varje vecka. Varje extra påminnelse kostar 10 euro.

Tvist

15. Eventuell tvist om detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol i enlighet med svensk lag.

Power of Attorney (PoA)

16. This agreement with the Client and Flyginkasso (Robotic Law & Finance AB) gives Flyginkasso the ownership of the claim against the air carrier. In the case that the ownership transaction would not be deemed fulfilling or Flyginkasso wishes to withdraw from ownership to pursue the case directly for the Client, the Client gives Flyginkasso a full power of attorney to represent the Client and all the claims the Client may assert against the relevant air carrier in question.

Genom att signera detta avtal/fullmakt har Klienten tagit del av information om GDPR, ingått överenskommelse därom och ångerrätt samt ingått avtal med Flyginkasso enligt villkoren som anges ovan.


Service agreement

Agreement between the "Client" (signed electronically) and "Flyginkasso" (Robotic Law & Finance AB) about service as below. This version of the agreement is in use from 2019-09-09.

1. The service is to take over the Clients claim directed against the air carrier, in certain circumstances drive the claim to court, receive payment from the air carrier in accordance with the claim, report the financial and legal outcome and to disburse the agreed share of the acquired claim.

2. "The claim" consists of the right to compensation according to the EU Air Passenger Right Regulation No 261/2004. When the Client approve to this agreement, Flyginkasso gives authorization to take over the claim directed against the air carrier. The Client is entitled to the compensation that is received due to the claim excluding Flyginkassos fee.

3. As claim is also considered all other claims the client may have against the air carrier, such as lost suitcases, luggage, hotel accommodation and any other extra costs, if Flyginkasso and the client have agreed upon this to be a part of this agreement.

4. If Flyginkasso considers that the claim will not be paid by the air carrier, Flyginkasso has the right to take the claim to a public court for settlement. If this is done on Flyginkassos own initiative, Flyginkasso is responsible for all legal expenses. Flyginkasso has the right to give over the claim to the Client if Flyginkasso considers that the claim will not be paid by the air carrier. In these cases Flyginkasso represents the Client in court if desired.

5. If the air carrier considers that this assignment is not valid and if Flyginkasso does not want to take this matter per se to a legal settlement in court, this agreement also serve as a power of attorney against the air carrier to represent the Clients claims in full.

6. When the air carrier has paid the claim to Flyginkasso, this must be presented to the Client within three working days. Flyginkassos fee is 19,8% (incl. VAT) of the compensation received.

7. In cases where the client is offered compensation in non-cash, the client is by this agreement obliged to choose cash payment. If the client nonetheless receives noncash compensation, it should be converted into its cash value and Flyginkasso will get its fee based on that value. In cases of non-cash payment, Flyginkasso will charge an additional administrative fee of EUR 29.

GDPR

8. The General Data Protection (GDPR), EU Regulation 2016/679 applies throughout the European Union.

9. All data is used in accordance with the GDPR.

10. Flyginkasso uses client data primarily to be able to provide agreed service to the Client and to administer the service, to promote the service to the client and statistics as well. Flyginkasso may use contact facts and type of agreed services to market other services within businesses with common ownership.

11. Personal data may be shared with third parties in the following cases:

 • A. The client has given consent
 • B. The purpose is directly related to the claim
 • C. It is complete required to prepare, negotiate or complete the service according to this agreement
 • D. A request is directed against Flyginkasso in accordance with mandatory law
 • E. Data is needed for a legal trial in court
 • F. Data is needed from a data security point of view

12. The Client consents to the use of personal data as described above.

Right of withdrawal and reminders

13. The Client is entitled to undo and to withdraw from this agreement in accordance with law. The client has this right for 14 days from the contract entered and can at any time during this period and without giving any reason, withdraw from the agreement. A notification of this is preferably given to Flyginkasso by e-mail, letter or by telephone.

14. The Client permit Flyginkasso to immediately start the service according to this agreement and is minded that the Client has to reimburse Flyginkasso the costs for the work carried out throughout the time the Client withdraw the agreement. Compensation shall be paid for Flyginkassos costs in cases where a registration that requires completion has been made and the Client after two reminders does not make the necessary completion. If Flyginkasso has already received compensation according to the claim, Flyginkassos costs represents of the fee in full. In the completion case Flyginkassos costs pose one tenth of the maximum compensation per client of EUR 600. If the client fails to provide Flyginkasso his/her bank account number to receive the compensation, Flyginkasso will remind once for free. After that Flyginkasso will send a reminder every week. Each additional reminder will be charged with EUR 10.

Dispute

15. Any dispute concerning this agreement shall be settled by a public court in Sweden in accordance to Swedish law.

Power of Attorney (PoA)

16. This agreement with the Client and Flyginkasso (Robotic Law & Finance AB) gives Flyginkasso the ownership of the claim against the air carrier. In the case that the ownership transaction would not be deemed fulfilling or Flyginkasso wishes to withdraw from ownership to pursue the case directly for the Client, the Client gives Flyginkasso a full power of attorney to represent the Client and all the claims the Client may assert against the relevant air carrier in question.

By signing this agreement/power of attorney the Client has read the information about the GDPR, agreed upon those terms and the right of withdrawal and enter into agreements with Flyginkasso according to the terms and conditions stated above.

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Postadress

Mailbox 593
114 11 Stockholm

Besöksadress

Strandvägen 7 A
Stockholm

© Copyright 2019 Flyginkasso.se

Anmälan Tjänster Om oss Kontakt Mina sidor

Vi använder cookies på Flyginkasso.se.
Läs mer om cookies.